Aktualności

OGŁOSZENIE o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa  w Słupcy, 62-400 Słupca, Os. Niepodległości 19 ogłasza otwarty, pisemny przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 22 położonego w Słupcy przy ul. Pułaskiego 2 o pow. użytkowej 39,01 m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc), usytuowanego na 3 piętrze. Kwota wywoławcza wynosi 103.300,- zł. Wadium 10.330 zł 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium ww. kwoty na konto Spółdzielni: PKO BP Nr 28 1020 2746 0000 3002 0017 5174 w terminie do dnia 15.05.2018r, godz. 11.00. Oferty z dowodem wpłaty ustalonego wadium należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym  Spółdzielni pok. nr 3 Os. Niepodległości 19 w Słupcy, do dnia 15.05.2018r. do godz. 12.00 . Otwarcie ofert odbędzie się 15.05.2018r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej  w Słupcy, Os. Niepodległości 19, o godz. 12.10  Oferowany lokal można oglądać po wcześniejszym umówieniu się tel. 63-275-87-61 lub . 63-275-87-66.. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg będzie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym regulaminem bez zastosowania §2.

 

Link do regulaminu przetargu

Link do opisu lokalu

Uwaga Rewitalizacja

Informuję, że Spółdzielnia nasza złożyła wniosek do programu: Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych pod nazwą :„Rewitalizacja Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy, ul. Kilińskiego, Pułaskiego, Kopernika” Dziękuję tym wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowaniu wniosku. Dziękuję pan Burmistrzowi Michałowi Pyrzykowi za zawarcie umowy partnerskiej i pomoc podległych jednostek: pani Ewie Wisła kierowniczce MOPS, pani Joannie Kazibut oraz pani Danucie Szpiler dyrektor PCPR oraz oczywiście pracownikom spółdzielni

Prezes Zarządu Henryk Lewandowski

Życzenia świąteczne

W imieniu Rady Nadzorczej, Zarządu Spółdzielni i wszystkich pracowników składam

ŻYCZENIA WIELKANOCNE SMS ZABAWNE ŚMIESZNE DO WYSŁANIA JUZ TERAZ

Jednocześnie informuję, że w dniu dzisiejszym złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie rewitalizacji Osiedla Kilińskiego, Kopernika, Pułaskiego. Całkowita kwota zadania ponad 7 mln złotych, kwota dofinansowania około 6 mln złotych. Pozytywne rozpatrzenie tego wnioski będzie najlepszym, świątecznym prezentem dla naszej Spółdzielni, jaki byśmy chcieli otrzymać.

 

Prezes zarządu Henryk Lewandowski

Uwaga przetarg na wykonanie docieplenia

W związku ze nadesłanym zastrzeżeniem jednego z potencjalnych wykonawców, dotyczącym niezgodności obmiaru robót ze stanem faktycznym, informujemy, że zostanie wykonana weryfikacja obmiaru. Wyniki obmiaru zostaną podane na naszej stronie internetowej. W związku z powyższym przedłużamy termin składania ofert do dnia 19 marca 2018 roku do godz. 15.00

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy

Po weryfikacji podajemy zmiany w SIWZ w zakresie  obmiar robót na poszczególnych budynkach

Adres budynku  

ul. Orzeszkowej 5

Os. Niepodległości  8 Os. Niepodległości 14 Os. Niepodległości 16
docieplenie styropian 14 cm 0,038 W/mK – m2 792 648 642 1012

Informuję, że wpłynęły trzy oferty otwarcie ofert w czwartek 22 marca 2018 r.

Zwroty za ciepło

Informujemy, że  w miesiącu marcu będzie rozliczenie ciepła i zwroty nadpłat.

Zarząd Spółdzielni

Przetarg na wykonanie docieplenia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słupcy ogłasza przetarg na wykonanie docieplenia budynków: ul. Orzeszkowej 5, Os. Niepodległości 8, Os. Niepodległości 14, Os. Niepodległości 16.

Termin składania ofert: do dnia 12.03.2018 r. godz. 15:00

Specyfikacja do pobrania

Kanalizacja sanitarna do budynku Kilińskiego 3 naprawiona.

Informuję, że przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji została wykonana mała modernizacja sieci kanalizacyjnej, co pozwoli uniknąć ciągłych problemów w budynku Kilińskiego 3. Dziękuję panu Burmistrzowi Michałowi Pyrzykowi i panu kierownikowi Zakładu za fachowe wykonanie. Informuję jednocześnie, że naprawa nawierzchni, zgodnie z uzgodnieniami, została wykonana prowizorycznie. Teraz czekamy na naturalny proces osiadania terenu po pracach i wtedy Spółdzielnia ułoży nawierzchnię na własny koszt.

Prezes Zarządu Henryk Lewandowski

Mamy szansę na nowe place zabaw i miejsca integracji naszych mieszkańców

Informuję, że w dniu wczorajszym złożyliśmy wniosek w wersji elektronicznej i papierowej o dofinansowanie naszych Otwartych Stref Aktywności na Osiedlu Niepodległości do Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę 200 tys zł. Dziękuję panu Burmistrzowi Michałowi Pyrzykowi za informacje o konkursie w imieniu naszych mieszkańców i własnym

Podwyżka opłat za Ciepło w MZEC

Informuję, że od 1 lutego 2018 roku Miejski Zakład Ciepłowniczy wprowadza podwyżkę opłat przesyłowych o około 16-18%. Skutki w kosztach dla naszej Spółdzielni to około 220 tys zł.

Spółdzielnia nie planuje podniesienia opłat dla mieszkańców.

Prezes Zarządu Henryk Lewandowski

Zebrania mieszkańców budynków Kilińskiego, Kopernika, Pułaskiego

Na podstawie §46 ust 2 Zarząd Spółdzielni zwołuje zebranie mieszkańców budynków ul. Kilińskiego, Kopernika i Pułaskiego, w celu wybrania Komitetu Blokowego, omówienia spraw związanych z rewitalizacją osiedla oraz innymi sprawami.
Miejsce zebrania: zaplecze spółdzielni ul Kilińskiego 6L

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Komitetu Blokowego
4. Rewitalizacja osiedla
5. Zapytania i wolne wnioski

Harmonogram zebrań
L.p Adres Data godz
1 Kilińskiego 6A 15.01 16.00
2 Kilińskiego 6B 15.01 16.00
3 Kilińskiego 6C 15.01 18.00
4 Kilińskiego 6D 15.01 18.00
5 Kilińskiego 6E 16.01 16.00
6 Kilińskiego 6F 16.01 16.00
7 Kilińskiego 6G 16.01 18.00
8 Kilińskiego 6H 16.01 18.00
9 Kilińskiego 24 17.01 16.00
10 Kilińskiego 26 17.01 16.00
11 Kopernika 4 17.01 18.00
12 Kilińskiego 1 18.01 16.00
13 Kilińskiego 3 18.01 18.00
14 Pułaskiego 2 19.01 16.00

 

Zarząd Spóldzielni