Aktualności

Boisko do siatkówki Os. Niepodległosci

Zarząd SM w Słupcy  informuje, że na Osiedlu Niepodległości pomiędzy budynkami 7 i 8 wyposażono boisko do piłki siatkowej.  Zapraszamy do korzystania i jednocześnie prosimy o nie dewastowanie, gdyż ma ono służyć naszym mieszkańcom. W ostatnich dniach został uszkodzony kosz w okolicach budynków Nr 13A i 12.

Zarząd Spółdzielni

Brak cieplej wody Os. Niepodległości 11 i 12

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej  w Słupcy informuje, że w dniach od 27.06.2017 do 30.06.2017 r nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do budynków na Os. Niepodległości 11 i 12.

Przerwa spowodowana jest remontem węzła przez MZEC w Słupcy .

                                                  Administracja

Brak ciepłej wody Os. Niepodległości 13 i 13A

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy informuje, że w dniach od 20.06.2017do 23.06.2017r nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do budynków 13 i 13A.

Przerwa spowodowana jest remontem węzła przez MZEC w Słupcy .

                                                  Administracja

Kasa w dniu 16 czerwca 2017 roku nieczynna

Informujemy, że w dniu 16 czerwca, kasa w biurze spółdzielni będzie nieczynna. Wpłat bez opłacania prowizji można dokonać w placówkach PKO BP.

Przepraszamy za utrudnienia.

Zarząd Spóldzielni

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy

Słupca 24.05.2017r.

 

                                                ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie § 21 ust. 1  Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne  Zgromadzenie  Członków  Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy  w dniu   26.06.2017r.  o godz. 1700, w budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. Apolinarego Szeluty w Słupcy przy ul. Generała Zygmunta Berlinga 3, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór prezydium Walnego Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Wybór Komisji:  Mandatowo – Skrutacyjnej,  Wyborczej,  Wniosków.
 1. Sprawozdanie  Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016r.
 2. Sprawozdanie Zarządu  Spółdzielni za 2016r i informacja o realizacji wniosków  z Walnego Zgromadzenia 2016
 3. Sprawozdania finansowe  Spółdzielni za 2016 r.
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie   prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenia listy obecności.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami z pkt 4-6.
 6. Podjęcie uchwał:

             a/  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2016r.

b/  zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016r.

c/  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016r.

d/  zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej z działalności Spółdzielni za 2016r.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia kierunków działania Spółdzielni  2017-2020.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągać.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie i ustalenia tekstu jednolitego statutu.
 5. Wybór delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego. Podjęcie Uchwały.
 6. Dyskusja  i wolne wnioski.
 7. Sprawozdanie Komisji Wniosków i podjęcie uchwały.
 8. Zakończenie obrad.

Informujemy, że  materiały będące przedmiotem obrad  Walnego Zgromadzenia będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni w dniach od 8.06.2017r.  do  26.06.2017r.  w  godzinach  od  800-1400, ponadto, będą dostępne  na stronie www.smslupca.pl.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodów tożsamości, które umożliwią sprawną identyfikację i odszukanie Członka na liście obecności.

Kandydatów na delegatów na VII Kongres Spółdzielczości spośród członków Spółdzielni zgłaszają członkowie Spółdzielni w okresie od otrzymania zawiadomienia o terminie Walnego Zgromadzenia do11.06.2017. Zgłoszenie musi być dokonane na piśmie i powinno zawierać: nazwisko i imię, adres osoby zgłaszanej oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Wzór zgłoszenia i oświadczenia oraz potwierdzenie członkostwa w Spółdzielni w Dziale członkowsko-mieszkaniowym Spółdzielni, pokój nr 3.

Wiceprezes Zarządu                                 Prezes Zarządu

Mirosława Wróbel                              Henryk Lewandowski

 

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy
L.p Rodzaj dokumentu Typ pliku Link do pobrania
1 Projekty uchwał PDF Pobierz
2 Sprawozdanie Rady Nadzorczej PDF Pobierz
3 Sprawozdanie Zarządu PDF Pobierz
4 Sprawozdanie finansowe PDF Pobierz
5 Kierunki rozwoju działalności PDF Pobierz

Budynki naszej Spółdzielni umieszczone w Lokalnym Planie Rewitalizacji dla gminy miejskiej Słupca

Informujemy naszych mieszkańców, iż Spółdzielnia złożyła wniosek u umieszczenie  naszych budynków w Lokalnym Planie Rewitalizacji dla gminy miejskiej Słupca.  Miasto Słupca opracowuje projekt aktualizacji tego Planu. Wnioskowaliśmy o umieszczenie w Planie Rewitalizacji budynków Spółdzielni ul. Kilińskiego, Kopernika, Pułaskiego oraz Os. Niepodległości. Informuję, że nasz wniosek został rozpatrzony częściowo pozytywnie. W Planie Rewitalizacji zostaną umieszczone: Kilińskiego 1 i 3, Pułaskiego 2, Kopernika 4, Kilińskiego 24, 26, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H. Budynki Os. Niepodległosci nie mogą być umieszczone w Planie, gdyż obszar rewitalizacji nie może obejmować wiecej niż 30% ludności Słupcy. W imieniu mieszkańców Spółdzielni oraz Zarządu bardzo dziękuję panu Burmistrzowi Michałowi Pyrzykowi za pozytywną decyzję oraz proszę Radę Miejską w Słupcy o uchwalenie Planu z tymi zmianami.  Te decyzje pozwolą naszej Spółdzielni złożyć wniosek o dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego. Konkurs na te środki ma być ogłoszony w miesiącu grudniu 2017 roku. Aktualnie mamy przygotowany plan działań, pozwalający uzyskać dofinansowanie w kwocie 5,1 mln złotych przy udziale własnym 0,9 mln zł. Zakres prac Zarząd przedstawi na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 26 czerwca.

Prezes Zarządu Henryk Lewandowski

Zasady segregacji odpadów

W dziale Poradnik dla mieszkańca umieściliśmy zasady segregacji odpadów w mieście Słupca prosimy o zapoznanie się z nimi i ich przestrzeganie.

Informacja do rozliczenia energii cieplnej

Szanowni Mieszkańcy

 

W związku z kontrowersjami dotyczącymi rozliczeń za ciepło  za   2016  r.  poruszanymi     na łamach  „Kuriera  Słupeckiego „  pozwolę sobie przybliżyć temat.

Dopiero od roku 2013     Spółdzielnia   rozlicza   koszty zakupu ciepła   z   użytkownikami  lokali  po mimo, że   ustawowy   obowiązek był już wiele lat. Statut spółdzielni przyjęty w roku 2009 taki obowiązek przewiduje.

/  Koszty energii  cieplnej   za dany   rok   rozlicza się   po zakończeniu   roku kalendarzowego / .

Pierwszy raz  Zarząd   Spółdzielni   podjął  Uchwałę  Nr 1 /2014 r.  w dniu  14 kwietnia 2014 r.   w sprawie rozliczenia kosztów energii cieplnej  za 2013 rok  z użytkownikami lokali  . Zarząd  postanowił   na podstawie § 831  ust  5  statutu    rozliczyć   nadpłaty   powstałe  z porównania  kosztów zakupu energii cieplnej  z opłatami wnoszonymi przez użytkowników lokali   w podziale    na  Trzy  Osiedla  Osiedle 1 ( Stare  Osiedle ) , Osiedle 2 (  Osiedle XXX – lecia )   , Osiedle 3  ( Osiedle Niepodległości  ).  Rada Nadzorcza  w dniu  17.04.2014r.  zaopiniowała pozytywnie  sposób rozliczenia kosztów energii  cieplnej za 2013 r.   Zasada  rozliczania    na trzy  Osiedla     stosowana była    w rozliczeniach  w  2015 r.  ,   w 2016r.  oraz  zastosowana jest   w tym  roku    do rozliczenia  za 2016 rok .

Anonimowi  autorzy artykułu      „MIESZKAŃCY :CZUJEMY SIĘ  OSZUKANI „   / Kurier Słupecki   z 7.04.2017 r. /   napisali :

„ Z tego co wiemy  regulamin rozliczeń ciepła  nie został  zmieniony , czyli rozliczenie musi być takie  jak w poprzednich latach .Każdy blok musi być rozliczany osobno …” Stwierdzenia  autorów mijają  się  z prawdą . Otóż  obowiązujący  „Regulamin   rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi „   nie   reguluje  rozliczenia   energii cieplnej  z użytkownikami lokali   ani   rozliczania  każdego bloku osobno .  Prawidłowy Regulamin  , który będzie dostosowany  do  ustawy  i  Statutu   jest  w trakcie opracowywania.

„Mieszkańcy bloku  13A  dostawali do tej pory bardzo duże kwoty, a mieszkańcy 13 małe „. Jest to również nieprawda ,    ponieważ  zwroty  za energie cieplną  za lata poprzednie oraz za   rok   2016  jest dokonywany wg  zasad   wyżej podanych     w podziale    na   Osiedla.

 

Dopiero od roku 2017  zostanie   wprowadzone   rozliczenie  na poszczególne  „budynki”.    Informowałem   o tym   w piśmie    w listopadzie ubiegłego roku  oraz  na zebraniach  , ponieważ   wprowadzając  zmiany zasad   należało   poinformować   mieszkańców  z odpowiednim wyprzedzeniem  . Dodatkowo, przy rozliczeniu ciepła na poszczególne budynki, trzeba być pewnym, że przedstawione dane są prawdziwe. Zarząd Spółdzielni z Radą Nadzorczą weryfikuje zapisy w księgach rachunkowych za rok ubiegły i wcześniejsze, gdyż jest tam dużo nieprawidłowości. Chcąc rozliczać na budynki trzeba to zrobić bezbłędnie.  Na stronie internetowej  informujemy  o zużyciu ciepła  w poszczególnych  miesiącach  i  budynkach    .  Podaliśmy  również     rozliczenie  za 2016 rok   w podziale  na  Osiedla    i  poszczególne     budynki     w celu  informacyjnym , ponieważ  są  budynki   w których   roczne    rozliczenie wykazuje  niedopłatę   zarówno  za rok 2016  jak  i lata  wcześniejsze .   ( Kilińskiego 6 D , Pułaskiego 2 , Orzeszkowej 3 ,  Niepodległości  16, Niepodległości 14  )  , mieszkańcy zamiast  zwrotu  musieliby dopłacić .

Nie  podlegają dyskusji   fakty i dokumenty:  rzeczą  niepodważalną     jest  ,   że  koszty  zakupu  energii  cieplnej  w roku 2016   wyniosły       :                                             5 383 146,21 zł.

Wniesione  opłaty  w   roku  2016 :                                                                 5 617 423,31 zł.

Różnica do rozliczenia z użytkownikami lokali  za rok 2016   :              234 277,10 zł.

Odpowiadając na pytania gdzie się podziały pieniądze  z wpłat  za energie cieplną    –   Spółdzielnia zapłaciła     kwotę   5 383 146,21 zł do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej .  Natomiast   nadpłaty     w kwocie    234 277,10 zł  nie pozostały na kontach bankowych Spółdzielni  tylko  zostały   zwrócone.

Zapraszam do grupy na Facebooku: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słupcy. Jest to grupa zamknięta, przeznaczona tylko dla członków Spółdzielni. Przyjęcie do grupy nastąpi po weryfikacji członkostwa w dni robocze.

Prezes Zarządu Henryk Lewandowski

Słupca    dnia 5.05.2017.

 

Teren przy placu zabaw ul. Kilińskiego 6E i 6F

Uprzejmie informujemy, że w związku z pismami mieszkańców, dotyczącymi sposobu zagospodarowania tego terenu, znaczna większość mieszkańców popiera udostępnienie skwerku na boisko dla dzieci z  osiedla. W związku z powyższym został ustawiony znak zakazu wjazdu na teren skwerku. Teren skwerku zgodnie z przepisami, nie mógł być wykorzystywany na cele parkingu. Prosimy o niestawianie w tym miejscu pojazdów. W celu rozwiązania trudności z zaparkowaniem pojazdów, rozważamy możliwość czasowego udostępnienia do parkowania terenu dawnego kortu. Prosimy o opinie i wnioski mieszkańców w tej sprawie na mail sekretariat@smslupca.pl lub telefonicznie 275-87-66 (sekretariat). Prezes Zarządu Henryk Lewandowski