Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy, działając na podstawie par.21 ust. 1 Statutu, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy w dniu 27 czerwca 2018 roku ( środa) o godz 17.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Słupcy ul. Traugutta 5.

Treść zawiadomienie

Informujemy, że zgodnie z przepisami można uczestniczyć w Zgromadzeniu poprzez pełnomocnika.

Wzór pełnomocnictwa

Informujemy, że w związku ze zmianami w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych jesteśmy zobowiązani do dostosowania statutu do tych zmian. Poniżej treść statutu ze zmianami. Prosimy o zgłaszanie uwag i propozycji do statutu. Propozycje poprawek do statutu należy zgłaszać w terminie do 23 czerwca 2018 roku, w siedzibie spółdzielni

Propozycja Statutu załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 9/2018

Tekst jednolity Statutu załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 9/2018

Projekty uchwał

Sprawozdanie Zarządu załącznik do Uchwały Nr 1/2018

Sprawozdanie Rady Nadzorczej załącznik do Uchwały Nr 2/2018

Sprawozdanie finansowe załącznik do Uchwały Nr 3/2018

Kierunku działalności załącznik do Uchwały Nr 7/2018

 

I licytacja nieruchomości

Informujemy, że w dniu 24 maja 2018 roku o godz 9.00 w sali nr 206 Sądu Rejonowego w Słupcy odbędzie się licytacja mieszkania, położonego w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Słupcy. Mieszkanie składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, WC o powierzchni 38 m2, przy ul.Kilińskiego 3 na I pietrze. Cena wywoławcza 63 150,00 zł.

 

Ogłoszenie komornika (31 pobrań)

OGŁOSZENIE o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa  w Słupcy, 62-400 Słupca, Os. Niepodległości 19 ogłasza otwarty, pisemny przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 22 położonego w Słupcy przy ul. Pułaskiego 2 o pow. użytkowej 39,01 m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc), usytuowanego na 3 piętrze. Kwota wywoławcza wynosi 103.300,- zł. Wadium 10.330 zł 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium ww. kwoty na konto Spółdzielni: PKO BP Nr 28 1020 2746 0000 3002 0017 5174 w terminie do dnia 15.05.2018r, godz. 11.00. Oferty z dowodem wpłaty ustalonego wadium należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym  Spółdzielni pok. nr 3 Os. Niepodległości 19 w Słupcy, do dnia 15.05.2018r. do godz. 12.00 . Otwarcie ofert odbędzie się 15.05.2018r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej  w Słupcy, Os. Niepodległości 19, o godz. 12.10  Oferowany lokal można oglądać po wcześniejszym umówieniu się tel. 63-275-87-61 lub . 63-275-87-66.. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg będzie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym regulaminem bez zastosowania §2.

 

Link do regulaminu przetargu

Link do opisu lokalu

Informujemy, że lokal w dniu 15 maja został sprzedany.

Uwaga Rewitalizacja

Informuję, że Spółdzielnia nasza złożyła wniosek do programu: Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych pod nazwą :„Rewitalizacja Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy, ul. Kilińskiego, Pułaskiego, Kopernika” Dziękuję tym wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowaniu wniosku. Dziękuję pan Burmistrzowi Michałowi Pyrzykowi za zawarcie umowy partnerskiej i pomoc podległych jednostek: pani Ewie Wisła kierowniczce MOPS, pani Joannie Kazibut oraz pani Danucie Szpiler dyrektor PCPR oraz oczywiście pracownikom spółdzielni

Prezes Zarządu Henryk Lewandowski

Życzenia świąteczne

W imieniu Rady Nadzorczej, Zarządu Spółdzielni i wszystkich pracowników składam

ŻYCZENIA WIELKANOCNE SMS ZABAWNE ŚMIESZNE DO WYSŁANIA JUZ TERAZ

Jednocześnie informuję, że w dniu dzisiejszym złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie rewitalizacji Osiedla Kilińskiego, Kopernika, Pułaskiego. Całkowita kwota zadania ponad 7 mln złotych, kwota dofinansowania około 6 mln złotych. Pozytywne rozpatrzenie tego wnioski będzie najlepszym, świątecznym prezentem dla naszej Spółdzielni, jaki byśmy chcieli otrzymać.

 

Prezes zarządu Henryk Lewandowski

Uwaga przetarg na wykonanie docieplenia

W związku ze nadesłanym zastrzeżeniem jednego z potencjalnych wykonawców, dotyczącym niezgodności obmiaru robót ze stanem faktycznym, informujemy, że zostanie wykonana weryfikacja obmiaru. Wyniki obmiaru zostaną podane na naszej stronie internetowej. W związku z powyższym przedłużamy termin składania ofert do dnia 19 marca 2018 roku do godz. 15.00

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy

Po weryfikacji podajemy zmiany w SIWZ w zakresie  obmiar robót na poszczególnych budynkach

Adres budynku  

ul. Orzeszkowej 5

Os. Niepodległości  8 Os. Niepodległości 14 Os. Niepodległości 16
docieplenie styropian 14 cm 0,038 W/mK – m2 792 648 642 1012

Informuję, że wpłynęły trzy oferty otwarcie ofert w czwartek 22 marca 2018 r.

Zwroty za ciepło

Informujemy, że  w miesiącu marcu będzie rozliczenie ciepła i zwroty nadpłat.

Zarząd Spółdzielni

Przetarg na wykonanie docieplenia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słupcy ogłasza przetarg na wykonanie docieplenia budynków: ul. Orzeszkowej 5, Os. Niepodległości 8, Os. Niepodległości 14, Os. Niepodległości 16.

Termin składania ofert: do dnia 12.03.2018 r. godz. 15:00

Specyfikacja do pobrania

Kanalizacja sanitarna do budynku Kilińskiego 3 naprawiona.

Informuję, że przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji została wykonana mała modernizacja sieci kanalizacyjnej, co pozwoli uniknąć ciągłych problemów w budynku Kilińskiego 3. Dziękuję panu Burmistrzowi Michałowi Pyrzykowi i panu kierownikowi Zakładu za fachowe wykonanie. Informuję jednocześnie, że naprawa nawierzchni, zgodnie z uzgodnieniami, została wykonana prowizorycznie. Teraz czekamy na naturalny proces osiadania terenu po pracach i wtedy Spółdzielnia ułoży nawierzchnię na własny koszt.

Prezes Zarządu Henryk Lewandowski

Mamy szansę na nowe place zabaw i miejsca integracji naszych mieszkańców

Informuję, że w dniu wczorajszym złożyliśmy wniosek w wersji elektronicznej i papierowej o dofinansowanie naszych Otwartych Stref Aktywności na Osiedlu Niepodległości do Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę 200 tys zł. Dziękuję panu Burmistrzowi Michałowi Pyrzykowi za informacje o konkursie w imieniu naszych mieszkańców i własnym